Từ 1-1-2021: Không thử việc đối với HĐLĐ dưới 1 tháng

Từ 1-1-2021: Không thử việc đối với HĐLĐ dưới 1 tháng

Hình thức hợp đồng lao động Chấp nhận hợp đồng lao động (HĐLĐ) được thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu. HĐLĐ được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng

TOP NHÀ TUYỂN DỤNG HÀNG ĐẦU
hotline tư vấn dịch vụ tuyển dụng
logo-kjobvn-65-151

Kjob online